【Para sa mga taong kailangang manatili sa bahay dahil sa Covid-19】【Para aqueles que necessitam ficar em casa devido ao COVID-19.】【For those who have to stay home due to COVID-19.】【신형 코로나 바이러스 관련해서 자택 대기를 부득이하게 하신 분에게】【Gửi đến những người đang bị cách li tại nhà do liên quan đến virus corona】【在新冠疫情下、如果遇到困难 清找我们商談】

  • a67b313ee894145cdb8255428a900434
  • 7daf53cda483aa2b2d966e7e648c3621
  • ab8da20dca232adeb1d14312848f0400
  • e276883e501533b38226b2d460a4c1be
  • 4e800d6ffef8b971426d8b933336b0e5
  • 2f39f571a87730cf956e072b7c5ce5ca